برگزاری کنفرانس با موضوع خانه های هوشمند در جلسه شورای کانون بسیج مهندسین برگزار شد:

برگزاری کنفرانس با موضوع خانه های هوشمند

شامگاه چهارشنبه ۹۶/۱۱/۲۵   جلسه شورای کانون بسیج مهندسین برگزار گردید. در بخش اول این جلسه ارائه کنفرانسی در رابطه با خانه های هوشمند برگزار شد. در این کنفرانس  مهندس مخملی به معرفی کامل سیستم خانه های هوشمند در بخش ...