جلسه مشترک با مجموعه شتابدهنده فاتحان ثریا

جلسه مشترک با مجموعه شتابدهنده فاتحان ثریا

نخستین جلسه هم اندیشی شتابدهنده فاتحان ثریا کاشان(بزرگترین شتابدهنده حوزه IT/ICTکشور) توسط کانون بسیج مهندسین عمران ومعماری در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان برگزار شد.   نخستین جلسه هم اندیشی کانون بسیج مهندسین عمران...