نامه وزارت کشور در خصوص اهتمام جدی برای تحقق شعار “حمایت از کالای ایرانی”

نامه وزارت کشور در خصوص اهتمام جدی برای تحقق شعار “حمایت از کالای ایرانی”

خرید کالاهای خارجی و دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های دولتی و سایر دستگاه ها و نهاد ها و ... که به نحوی از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می کنند، ممنوع و ذیحسابان مکلفند از پرداخت اعتبار خرید کالاهای یاد شده به صورت مستقیم...