برگزاری هشتمین سالگرد حماسه ۹ دی در اصفهان

برگزاری هشتمین سالگرد حماسه ۹ دی در اصفهان

دى و بیست و دوى بهمنِ 88، جزو ایام‏ اللَّه – به معنى حقیقى کلمه – بود. دلها دست خدا است. خداى متعال این دلها را وسط صحنه آورد، ملت ایران عظمت خودش را نشان داد حضرت‌ آیت‌الله العظمی خامنه‌ای روز نهم دی ماه در تاریخ...