———————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

خبرگذاری فرانسه سوم فروردین شصت و سه گزارش داد :

ناظران عقیده دارند نتیجه ی نبرد در جزائر مجنون عراق هرچه باشد ، تاکتیک های نظامی و مهندسی ایران از نظر جسارت و شجاعت در تاریخ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

نیروهای ایرانی پلی شبیه قایق به طول سیزده کیلومتر ساخته اند که جزیرۀ شمالی مجنون را به مرز و ساحل ایران مرتبط می سازد.

استفاده از پل قایقی با چنین طولی در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه بوده است.

 

ــ رادیو آمریکا

 

به گزارش رادیو آمریکا ، دیپلمات های غربی ، آسیائی و غرب در تهران ، تاکتیک های جنگی جدید ایران را ستایش کردند.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

در بررسی موارد ارزشهای دفاع مقدس یکی از موارد مهم، بنا بر ضرورت زمان، جهش فرهنگی، اعتقادی و ابتکارات و خلاقیت هائی بود که واقعاً در بسیاری از موارد و موقعیت ها، کار گشا بود. یعنی تبدیل تهدیدها به فرصت ها در آن سالها این یک باور شده بود برای نیروهای مهندسی جنگ که بن بستی در کار نیست. بعبارتی می توان گفت یا فرصت و امکانات هست که باید از آنها استفاده کرد و یا نیست. حالا اگر فرض دوم باشد، باید خودشان فرصت ساز باشند. که عملاً نیز همین گونه بود و به قول معروف، برای مهندسان بن بستی وجود ندارد، آنها یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت ! و این موضوع دقیقاً در مهندسی دفاع مقدس عینیت و ظهور پیدا کرده بود.
مواردی پیش می آمد که نیروهای مهندسی بطور دقیق علم و سواد دانشگاهی آن کار بخصوص را نداشتند ولی همان اعتقادات جهادی و خلاقیتهای فکری ( هم اندیشی های جمعی ) باعث پیدایش راهکار و برون رفت از مشکلات می شد، حالا شما اسمش هرچه می خواهید بگذارید. مثلاً بگوئید همت بلندی داشتند و جسارت به خرج می دادند که خوب اینهم بود.
جاده سید الشهداء نیز نمونه ای از نمونه‌های بیشماز اثبات این مسئله است که برای زرمندگان اسلام بن بستی در کار نیست.

 

 

 
کلیدواژه ها :