از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر مطالبه گری از مسئولین در حوزه برخورد با ناهنجاری های اجتماعی است.

لذا شماره های زیر جهت پیگیری از مسئولین در حوزه برخورد با افراد بد حجاب در انزار عمومی حضورتان اعلام می گردد.

ردیف نام اداره کل شماره دفتر
۱ فرهنگ و ارشاد اسلامی ۳۶۳۰۹۱۰۰
۲ صدا و سیما ۳۲۶۵۸۰۷۰
۳ استانداری ۳۲۲۲۸۲۸۴
۴ فرماندهی اصفهان ۳۲۶۵۹۹۴۱
۵ دادگستری ۳۶۶۱۱۴۷۱
۶ اتاق اصناف ۳۲۳۶۲۵۱۵
۷ سازمان تبلیغات اسلامی ۳۳۳۶۷۳۰۷
۸ صنعت و معدن و تجارت ۳۲۶۵۱۳۹۰
۹ بازرگانی ۳۶۲۴۶۰۵۷
۱۰ روابط عمومی نیرو انتظامی ۳۲۱۸۳۱۱۸

 

 
کلیدواژه ها :