فراخوان ثبت نام معلولان توانمند، زنان سرپرست خانوار، سربازان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی استان اصفهان:

به منظور ترویج فرهنگ کار و اشتغال و کمک به اقتصاد خانواده معلولان، زنان سرپرست خانوار، سربازان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، در جمعه بازار جوار تکیه بابارکن الدین اصفهان(خیابان سعادت آباد اصفهان) که تا پایان سال۱۳۹۷ بصورت مستمر هر جمعه برگزار میشود میز رایگان توسط خیریه و دارالقرآن شمیم معرفت در اختیار این عزیزان قرار می گیرد تا بتوانند محصولات تولیدی خود را در معرض فروش بگذارند.

معلولان عزیز، زنان سرپرست خانوار، سربازان و دانشجویان واجد شرایط فوق الذکر به شماره ۰۹۱۳۳۱۱۴۴۵۱ تلگرام دهند.
آدرس کانال:
@shamim_marefat

 
کلیدواژه ها :