جلسه هیئت رئیسه مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان

 

در تاریخ ۹۵/۳/۱۶ جلسه هیئت رئیسه مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان در محل سالن جلسات سازمان برگزار گردید. در این جلسه مسئول محترم سازمان در ابتدا به بیان دستور جلسه با عنوان تعیین رویکرد مجمع قشر در سال ۱۳۹۵ پرداختند و پس از ارائه نظرات توسط اعضای هیئت رئیسه مصوب گردید رویکرد راهبردی مجمع قشر بسیج مهندسین عمران و معماری در سال ۹۵به ترتیب اولویت به شرح ذیل قرار گیرد:

 ۱- اولویت های اقتصاد مقاومتی در عرصه عمران و معماری ۲- ایجاد اشتغال برای متخصصین عمران و معماری ۳- بررسی علل و عوامل رکود در ساختمان و ارائه راهکارهای برون رفت از رکود

3