بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان کاشان در زمینه های

GIS , ETABS , android  و MS Project

ویژه ی اعضاء بسیج دوده ی آموزشی برگزار می کند.

 

 
کلیدواژه ها :