بازدید   مسئولین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان از کانون بسیج مهندسین کاشان در تاریخ ۹۶/۱۲/۹ برگزار شد.

در این جلسه که با حضور  آقای مهندس حمزه، مسئول  بسیج مهندسین عمران و معماری استان و جمعی از اعضای شورای کانون بسیج مهندسین کاشان برگزار شد، به ارائه عملکرد تخصصی کانون کاشان در سال ۹۶ پرداخته شد.
همچنین محمد اسماعیل مرادی ، مسئول کانون بسیج مهندسین عمران و معماری کاشان در مورد برنامه های آتی کانون در سال  ۹۷ و شرح چالش ها و فرصتهای پیش رو پرداخت.