شرایط جدید بیمه تکمیلی بسیجیان به شرح زیر می باشد. اعضاء بسیج مهندسین عمران و معماری جهت بهره مندی می توانند با مدارک مورد نیاز به آدرس زیر در شهر اصفهان و در صورت شهرستانی بودن به نواحی مقاومت بسیج شهرستان خود مراجعه کنند.

آدرس و شماره تلفن: شمس آبادی -کوچه اورژانس بیمارستان عیسی بن مریم-کوی پارس- جنب دندان پزشکی مهر شفا. تلفن : ۳۲۳۵۲۷۰۳ – ۳۲۳۴۸۷۸۷

 

 

 
کلیدواژه ها :